100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

Worshipคริสตจักรวัฒนา มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เป็นสามรอบคือ
Below list are three choices of our sunday's worship service.


เทศนา ภาคบ่าย 2013-01-20

คศ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู หัวข้อ : เริ่มต้นใหม่ด้วยการก้าวไปกับพระเจ้า
อฟ.4:11-13, คส.1:28, ฮบ.6:1-23
โดย คศ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู