100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

Worshipคริสตจักรวัฒนา มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เป็นสามรอบคือ
Below list are three choices of our sunday's worship service.


เทศนา ภาคเช้า 2013-07-14

ศจ.ชำนาญ แสงฉาย หัวข้อ : การร้องเพลงสรรเสริญด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคึิด
สดุดี 150:1-6
โดย ศจ.ชำนาญ แสงฉาย