100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2015-05-03

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : บรรพบุรุษแห่งความชอบธรรม
สดุดี 92:12-15
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน