100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2015-03-29

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ผู้นมัสการที่แท้จริง
ยอห์น 12:12-19
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์