100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2015-03-15

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : เอาชนะการล่อลวง
ปฐมกาล 3:1-6, ยากอบ 1:12-18
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์