100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2015-02-15

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : บอกรักพระเยซู
ยอห์น 21:15-17
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

ในวัน Valentine เป็นวาระที่หนุ่มสาวบอกรักกันมีผู้เสนอว่าน่าจะเปลี่ยนคำว่า “เทศกาลแห่งความรัก” เป็น “เทศกาลแห่งความสัมพันธ์” ที่มีคำว่า Love และคำว่า Charity ซึ่งจริงๆ แล้ว ในพระวจนะเป็นคำเดียวกัน (1 โครินธ์ 13:4-7)

มีชายชราผู้ร่ำรวย มหาเศรษฐีผู้หนึ่งได้แต่งงานกับสาวสวยอายุน้อย ชายผู้นี้พยายามจะค้นหาว่าหญิงสาว ผู้เป็นภรรยาคนนี้จะรักตัวเองจริงโดยไม่ได้หวังในทรัพย์สินหรือไม่ก็ถามหญิงสาวนี้ว่า “ที่รัก ถ้าเงินทองสมบัติ พี่หายไปหมด น้องยังรักพี่อยู่หรือเปล่า ภรรยาของเศรษฐีตอบว่า “พี่จ๋า น้องยังคงรักพี่เหมือนเดิม และน้อง คงคิดถึงพี่มากเลย” ความรักของมนุษย์ล้วนมีแต่เงื่อนไขต่างตอบแทน มีแต่ความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกน่าจะ บริสุทธิ์ที่สุด เนื่องจากไม่คาดหวังการตอบแทนจากลูก หรือคาดหวังน้อยที่สุด น้อยกว่าความรักอื่นในทุก ความสัมพันธ์ ส่วนใหญ่แล้วเราวางเงื่อนไขอยู่ที่สิ่งที่เราจะได้รับ หรือการตอบแทนมากกว่าสิ่งที่เราจะให้ออกไป ด้วยเหตุนี้ในพระคำภีร์จึงใช้คำว่า “Love” “charity” คือให้หรือบริจาค

เมื่อพระเยซูตรัสถามเปโตรว่า “เจ้ารักเราหรือ?” ถึงสามครั้ง ทำให้เราเห็นความจริงในที่สุดของการบอกรักพระเยซูของเปโตร และบทเรียนจากการบอกรักพระเยซูของเปโตรนี้ ทำให้เราได้ เห็นความจริงสามประการดังนี้

(1) พระเยซูทรงใช้คำที่แตกต่างจากเปโตร

 • ครั้งที่ 1 : พระเยซูถามเปโตรว่า “เจ้ารัก (Agape) เราหรือ? เปโตรทูลตอบพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้า พระองค์ทรง ทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ (Phileo)
 • ครั้งที่ 2 : เช่นเดียวกัน
 • ครั้งที่ 3 : พระเยซูลดระดับโดยใช้ความรัก Phileo ถามเปโตรรักพระองค์หรือไม่? เปโตรเป็นทุกใจตอบ เหมือนเดิมว่า ข้าพระองค์รักพระองค์ (Phileo)

ได้มีความพยายามอธิบายความหมายของคำว่า “รัก” ที่แตกต่างกับพระเยซูกับเปโตร ของนักวิชาการ ที่บอกว่า “เหมือนกัน” และบ้างก็ของว่า “ไม่เหมือนกัน” จากการค้นคว้าของผม ผมเห็นว่า “ไม่เหมือนกัน” เพราะเป็นไปได้ยากที่ยอห์นผู้ที่เป็นผู้บันทึกนั้นจะใช้ศัพท์ที่จะทดแทนกัน โดยไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่แตกต่างกัน อันเกี่ยวกับความรัก

Agape : เป็นความรักที่เสียสละ เป็นความรักที่บริสุทธิ์ เป็นความรักขั้นสูงสุด เป็นความรักของพระเจ้า ที่ไร้เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เป็นความรักที่ไม่ตั้งบนผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน

Phileo : เป็นความรักอันเกิดจากความสัมพันธ์ ความสามัคคี ในหมู่เพื่อนฝูงพี่น้อง เป็นความรักที่เกิด จากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่มีต่อกัน ยังมีเงื่อนไข ความคาดหวัง และเรื่องการได้เสียอยู่

ในคำถามของพระเยซูในครั้งที่ 3 นั้น ถูกตั้งคำถามว่า ทำไมพระเยซูถึงลดระดับความรักที่อยากให้เปโตร บอกรักพระองค์ ลงมาเป็นคำว่า Phileo คำตอบก็คือ พระเยซูทรงทราบว่า เปโตรรู้สึกสำนึกและทุกข์ใจของ การปฎิเสธพระเยซูถึงสามครั้ง เมื่อครั้งที่พระองค์ถูกจับ เพื่อรับการพิพากษาให้ถูกตรึงบนไม้กางเขน ที่ว่าก่อน หน้านั้น เปโตรยืนยันว่า หากใครทิ้งพระเยซู เขาจะไม่ทิ้ง เขาจะยอมตายเพื่อพระองค์

เปโตรเศร้าใจเป็นทุกข์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เขากลับใจจับปลาทำมาหาเลี้ยงชีพแม้เขาทราบว่าพระเยซูทรงเป็น ขึ้นมาจากความตายแล้วก็ตาม พระเยซูกำลังบอกถึงสิ่งที่พระองค์คาดหวังในเรื่องความรักที่เราต้องมีต่อพระองค์ และต่อเพื่อนมนุษย์คือ Agape แต่ด้วยความอ่อนแอของเรานั้น พระองค์ได้ทรงอนุญาตให้เริ่มต้นรักพระองค์ ด้วย Phileo ในที่สุดจะพัฒนาความรักต่อพระองค์เป็น Agape ได้ในที่สุด เปโตรถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตาย (ข้อที่ 19) ความรักพัฒนาได้ เจริญงอกงามได้ บริสุทธิ์หมดจด ได้ เช่นเดียวกับการถวายทรัพย์ ถวายชีวิตเพื่อได้ผลตอบแทนคือพร ที่ตนเองต้องการ ก็ยังรัก ยังถวาย ยังยืนหยัด ที่จะทำจนถึงกับเอาชีวิตเข้าแลก พระเยซูถามเปโตร ที่เพื่งขึ้นจากเรือที่เขากำลังลากอวนอยู่

(2) “รักมากกว่าสิ่งเหล่านี้” การบอกพระเยซูนั่นคือ ต้องการให้พระองค์อยู่ในอันดับหนึ่งของชีวิตเรา นอก จากพระเยซูเป็นตัวอย่างของความรัก ในการเสียสละพระชนม์ชีพของพระองค์ พระบิดาเป็นตัวอย่างแห่งความ รักโดยการยอมให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เสด็จลงมาบังเกิดบนโลกนี้

บทเรียนนี้เกี่ยวกับการ บอกรักพระพระองค์ว่า นอกจาก พระองค์ ข้าฯ จะไม่ปันใจให้กับ พระอื่นอีก สดุดี 73:25 “นอกจากพระองค์….นอกจากพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่ ประสงค์สิ่งใดในโลก ถึงแม้ร่างกายและจิตใจของข้าพระองค์ จะวายไป แต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ และเป็นมรดกส่วน ของข้าพระองค์เป็นนิตย์

คำว่า “สิ่งเหล่านี้” คือ มาระโก 10:29-30 “นกกระจาบ สองตัวเขาขายบาทหนึ่งมิใช่หรือ แต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ ทรงเห็นชอบ นกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้ ถึงผม ของท่านทั้งหลาย ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น” ความหมายของ คำว่า “สละ” ในที่นี้เหมือนคำว่า “ละ” ในปฐมกาล 2:24

อุปมาเรื่องเศรษฐีหนุ่ม มก.10:17-27 “เมื่อพระองค์กำลังเสด็จออกไปตามทาง มีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์ คุกเข่าลงทูลถามพระองค์ว่า ‘ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะกระทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์’ พระเยซู ตรัสถามคนนั้นว่า ‘ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไม ไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว ท่านรู้จักพระ บัญญัติแล้วซึ่งว่า อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าฉ้อเขา จงให้ เกียรติแก่บิดามารดาของตน’ คนนั้นจึงทูลพระองค์ว่า ‘อาจารย์เจ้าข้า ข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตั้งแต่ เป็นเด็กมา’ พระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้น ก็ทรงรักเขาแล้วตรัสว่า ‘ท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่ง จงไปขายบรรดาสิ่งของ ซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถา แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเรา’ เมื่อเขาได้ยินคำนั้น หน้าของเขาก็สลดลง แล้วคนนั้นออกไปเป็นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก พระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบๆ แล้วตรัสแก่เหล่าสาวกว่า ‘คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงหนา’ สาวกก็ประหลาดใจด้วยพระวจนะของพระองค์ แต่พระเยซูตรัสแก่เขาอีกว่า ‘ลูกเอ๋ย คนที่วางใจในทรัพย์ สมบัติจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงหนา ตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของ พระเจ้า’ เหล่าสาวกก็ประหลาดใจยิ่งนักจึงทูลว่า ‘ถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้’ พระเยซูทอดพระเนตรเหล่า สาวกแล้วตรัสว่า ‘ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ ไม่เหลือกำลังของพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำ ให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง’”

(3) จงเลี้ยงดูลูกแกะของพวกเรา พระเยซูต้องการให้ความรักที่เป็นอารมณ์ ความ ตั้งใจ ความปรารถนาดีได้แสดงออกมา ความรักในเชิง ปฏิบัติ จาก Phileo – Agape แม้เปโตรจะเริ่มรักและบอกรักพระองค์แบบ Phileo ก็ตาม ความรักแบบ Agape เป็นความรักที่สมบูรณ์มากขึ้น ให้ (Charity) มากขึ้น ไม่คิดถึงแต่ตนเอง ยอมรับและพัฒนาให้สูงขึ้น ไปอีกได้ อย่าลืมว่ารักแท้จะไม่อยู่เฉย รักแท้จะนำไปสู่การรับใช้ที่แท้จริง พูดอย่างนี้แสดงว่า มีการรับใช้ปลอม หรือไม่แท้ ใช่หรือไม่ คำตอบคือใช่ เพราะการรับใช้ที่ไม่แท้คือ การรับใช้ที่มุ่งหวังประโยชน์ใส่ตัวเป็นหลัก หวังเกรียติยศ หน้าตา การยอมรับของคนรอบข้าง หวังที่จะยึดเป็นอาชีพ เป็นชามข้าวของตัวเอง ที่หนักกว่านั้น คือ เขาเป็นผู้รับใช้ซาตานที่แปลงตัวมา ในมัทธิว 24:24 เหมือนยูดาสอิศคาริโอท ที่พบพระเยซูตรัสกับสาวกว่า มีหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้าย

พระเยซูปรารถนาให้เปโตร และเราทั้งหลายที่เป็นสาวก จะมีความรักแท้อันเกิดจากหัวใจ โดยเริ่มต้น จาก Phileo ก่อน โดยก่ารเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์ ใน 2 บทบาท

 1. เลี้ยง (Give food) คือให้สอนด้วยคำสอนฝ่ายวิญญาณ
 2. ดูแล (Guide) โดยการฝึกฝนชีวิต (Training) มีชีวิตที่เป็นแบบ อย่าง ใช้เวลาด้วยกัน ชีวิตแตะต้องชีวิต ชีวิตสร้างชีวิต

นี่คือการทรงเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ ให้เป็นผู้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเยซู ด้วยการบอกรักพระเยซู เป็นการกระทำอันเนี่องจากความรักพระเยซู

ดาราระดับซุปเบอร์ของละครบรอดเวย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคน หนึ่งคือ Mary Martin ก่อนการแสดงครั้งสำคัญที่ Musical Santa Pacific ได้รับบันทึกเล็กๆ จากท่าน Oscar Hammerstein ซึ่งอยู่ในภาวะใกล้เคียงสิ้นชีวิตบนเตียง ในชั่วโมงท้ายของท่าน บันทึกนั้นเขียนไว้ว่า “แมรี่ที่รัก ระฆังไม่ใช่ระฆังจนกว่ามันจะถูกสั่น เพลงไม่ใช่เพลงจนกว่ามันจะถูกร้องออกมา ความรักไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งหนึ่ง ที่เก็บซ่อนไว้ในใจ แต่มันจะเป็นความรักได้ก็ต่อเมื่อ เราต้องให้มันออกไป” ประโยคเหล่านี้กระทบกับแมรี่ นับแต่คืนนั้นเป็นต้นมา ชีวิตของแมรี่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การแสดงของเธอก็ไม่เหมือนเดิม โลกทัศน์ของ เธอก็ไม่เหมือนเดิม ทุกอย่างในชีวิตไม่เหมือนเดิม เมื่อรักที่ยังมี “ฉัน” กลายเป็นรักที่มี “ฉัน” น้อยลง และมี “คุณ” มากขึ้น มี “ตัวตนของฉัน” น้อยลง มีพระเจ้ามากขึ้น

เมื่อรักเปลี่ยนจาก Phileo จนกลายเป็น Agape เพราะ Agape นั้น คือ

 1. ความรักไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียว แต่เป็นความปรารถนาอันแรงกล้ามาจากหัวใจและความตั้งใจ
 2. ความรักมาจากพระเจ้า เป็นของพระองค์
 3. ความรักเสมือนเมล็ดหว่านเข้าไปในชีวิต และเกิดผลตลอดเวลา
 4. ความรักเลียนแบบความรักแบบพระเยซู คือการเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่น
 5. ความรักเป็นการที่ผูกพันพี่น้องในพระคริสต์
 6. ความรักพิสูจน์ได้ด้วยการเชื่อฟังพระเยซูและทำตาม
 7. ความรักเป็นความจำเป็นที่เราทุกคนต้องมี เพื่อจะมีชีวิตเหมือนพระองค์