100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2015-01-18

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ทางของพระเจ้า
อิสยาห์ 55:8-9
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์