100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2014-04-13

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : สายใยครอบครัว
สดุดี 127:1-3, 128:1-4
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์