100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2014-04-06

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ขออย่าให้เหมือนเดิม
มาระโก (Mrk.) 10:17-22
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์