100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2014-03-23

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : โอกาส (Kairos)
2 ทิโมธี 4:2
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์