100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2014-03-09

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ให้พระเจ้าตรวจสอบชีวิตเรา
สดุดี 139:1-6
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน