100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2014-02-09

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ความรัก
1 โครินธ์ 13
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์