100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2013-11-03

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ชีวิตในพระเยซูคริสต์
โคโลสี 2:6-7
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์