100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2013-10-27

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : หมดทั้งชีวิต
มาระโก 10:45
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน