100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2013-10-13

ศจ.ดร.เสรี หล่อกันภัย หัวข้อ : เป็นพยานด้วยการยอม
นางรูธ 2:8-13
โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกันภัย