100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2013-09-29

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี หัวข้อ : ท่าทีของการอธิษฐาน
โคโลสี 1:9-14
โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี