ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคเช้า 2013-01-06

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอาีรีย์ หัวข้อ : เปิด... ต้อนรับ 2013
ฮีบรู 10:16-24

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

บทนำ 

 • Care for All ขับเคลื่อนกลุ่ม Care
 • 90 ดวงวิญญาณเป็นตัวอย่างไม่ใช่ตัวเลข
 • Resolution

เนื้อหา

1. เปิดหู (เบิกหู) 

 • เกิดความเชื่อ รม. 10:17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ ก็เพราะการประกาศพระคริสต์
 • เกิดปัญญาจากการฟังการเตือนสอน โยบ 36:10 พระองค์ทรงเบิกหูของเขาให้ฟังคำเตือนสอน และ ทรงบัญชาให้เขากลับจากความบาปผิดของเขา
 • ความดื้อหายไป อสย. 50:5 พระเจ้าได้ทรงเบิกหูข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ไม่ดื้อดัน ข้าพเจ้าไม่ หันกลับ
 • พระเยซูตรัสและร้อง cryout (ดังๆ) ไม่ใช่ทุกคน จะได้ยินฉุกคิด ลก.8:8 “บ้างก็ตกที่ดินดี จึงงอกขึ้นเกิด ผลร้อยเท่า” ครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้ว จึงทรงร้องว่า “ใครมีหู จงฟังเถิด”

2. เบิกตา

 • ชัยชนะ และการจัดเตรียมของพระเจ้า 2 พกษ. 6:8-23 “ฝ่ายพระราชาแห่งซีเรียรบพุ่งกับอิสราเอล พระองค์ ตรัสปรึกษากับข้าราชการของพระองค์ว่า ‘เราจะตั้งค่าย ของเราที่นั่น แต่คนแห่งพระเจ้าส่งข่าวไปยังพระราชา แห่งอิสราเอลว่า ‘ขอพระองค์ทรงระวังอย่าผ่านมาทางนั้น เพราะคนซีเรียกำลังยกลงไปที่นั่น’” และพระราชา แห่งอิสราเอลทรงใช้ให้ไปยังสถานที่ซึ่งคนแห่งพระเจ้าบอกให้ ท่านเคยเตือนพระองค์ ดังนี้แหละ พระองค์จึงทรงระวังตัว ได้ที่นั่นมิใช่เพียงครั้งสองครั้ง พระราชาแห่งซีเรียก็ไม่สบายพระทัยมาก เพราะเรื่องนี้พระองค์จึงทรงเรียกข้าราชการมาตรัสว่า ‘พวกท่านจะไม่บอกเราหรือว่า คนใดในพวกเรา ที่อยู่ฝ่ายพระราชาแห่งอิสราเอล’ ข้าราชการคนหนึ่งของพระองค์ทูลว่า ‘ข้าแต่พระราชา เจ้านายของ ข้าพระบาท ไม่มีผู้ใดพระเจ้าข้า แต่เอลีชาผู้เผยพระวจนะซึ่งอยู่ในอิสราเอลทูลบรรดาถ้อยคำซึ่งพระองค์ ตรัสในห้องบรรทมของพระองค์แก่พระราชาแห่งอิสราเอล’ พระองค์จึงตรัสว่า ‘จงไปหาดูว่าเขาอยู่ ที่ไหน เพื่อเราจะใช้คนไปจับเขามา’ มีคนทูลพระองค์ว่า ‘ดูเถิด เขาอยู่ในโดธาน’ พระองค์จึง ทรงส่งม้า รถรบ และกองทัพใหญ่ เขาไปกันในกลางคืนและล้อมเมืองนั้นไว้ เมื่อคนใช้ของคนแห่งพระเจ้าตื่นขึ้น เวลาเช้าตรู่และออกไป ดูเถิด กองทัพพร้อมกับม้าและรถรบก็ล้อมเมืองไว้ และคนใช้นั้นบอกท่านว่า ‘อนิจจา นายของข้าพเจ้า เราจะทำอย่างไรดี’ ท่านตอบว่า ‘อย่ากลัวเลย เพราะฝ่ายเรามีมากกว่า ฝ่ายเขา’ แล้วเอลีชาก็อธิษฐานว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็น’ และพระเจ้า ทรงเบิกตาของชายหนุ่มคนนั้นและเขาก็ได้เห็น และดูเถิด ที่ภูเขาก็เต็มไปด้วยม้า และรถรบเพลิงอยู่รอบ เอลีชา และเมื่อคนซีเรียลงมารบกับท่าน เอลีชาก็อธิษฐานพระเจ้าว่า ‘ขอทรงโปรด ให้คนเหล่านี้ตาบอด ไปเสีย’ พระองค์จึงทรงให้เขาทั้งหลายตาบอดไปตามคำอธิษฐานของเอลีชา และเอลีชาบอกคนเหล่า นั้นว่า ‘ไม่ใช่ทางนี้ และไม่ใช่เมืองนี้ จงตามข้ามา และข้าจะพาไปยังคนนั้นซึ่งเจ้าแสวงหา’ และท่านก็ พาเขาไปกรุงสะมาเรีย และอยู่มาพอเข้าไปในกรุงสะมาเรีย เอลีชาก็ทูลว่า ‘ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเบิกตา ของคนเหล่านี้เพื่อเขาจะเห็นได้’ พระเจ้าจึงทรงเบิกตาของเขาทั้งหลายและเขาทั้งหลายก็เห็น และนี่แน่ะ เขามาอยู่กลางกรุงสะมาเรีย และเมื่อพระราชาแห่งอิสราเอลเห็นเขาเข้าจึงตรัสแก่เอลีชาว่า ‘บิดาของ ข้าพเจ้าจะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรือ’ ท่านก็ทูลตอบว่า ‘ขอพระองค์อย่าทรงประหารเขาเสียพระองค์ จะประหารคนที่จับมาเป็นเชลยเสียด้วยดาบ และด้วยธนูของพระองค์หรือ ขอทรงโปรดจัดอาหาร และน้ำให้เขารับประทานและดื่ม แล้วปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของเขาเถิด’ พระองค์จึงทรงจัดการ เลี้ยงใหญ่ให้เขา และเมื่อเขาได้กินและดื่ม แล้วก็ทรงปล่อยเขาไป และเขาทั้งหลายได้กลับไปหา เจ้านายของตน และพวกซีเรียมิได้มาปล้นในแผ่นดินอิสราเอลอีกเลย
 • สิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติ สดด. 119:18 “ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่ง มหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์”
 • สัจธรรม กลับใจจากความมืดสู่ความ สว่าง กจ. 26:18 “เพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลับ จากความมืดมาถึงความสว่าง และจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความบาปผิด ของ เขา และให้ได้รับที่ซึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้ง หลายซึ่งถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดย ความเชื่อในเรา”
 • พระเจ้าเปิดใจนางลิเดีย กจ. 16:14 “มีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟังเรา ชื่อลิเดีย มาจาก เมืองธิยาทิรา เป็นคนขายผ้าสีม่วง เป็นคนที่ถือพระเจ้า หญิงนั้นได้ฟังเรา และพระเจ้าได้ทรงเปิดใจของ เขาให้สนใจในถ้อยคำซึ่งเปาโลได้กล่าว”

3. เปิดใจ ความสำคัญของใจ สภษ. 4:23 “จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะ ชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ”

 • ขอใจให้เราเถิด สภษ. 23:26 “บุตรชายของเราเอ๋ย ขอใจของเจ้าให้เราเถอะ และให้ตาของเจ้า สังเกตดูทางของเรา”
 • จริงใจ พระเจ้าตอบคำอธิษฐาน ฮชย. 7:14 “เขามิได้ร้องทุกข์ต่อเราจากใจจริงของเขา แต่เขา คร่ำครวญอยู่บนที่นอนของเขาเท่านั้น เขาเชือดเฉือนตัวของเขาเพื่อขอข้าวและขอเหล้าองุ่นใหม่ เขา กบฏต่อเรา”
 • พระเจ้าเข้ามาในตัวเขา วว. 3:20 “นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้น และจะรับ ประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทาน อาหารร่วมกับเรา”

สรุป 

 • พระเจ้าจะเปิดทาง คส. 4:3 “และอธิษฐานเผื่อเราด้วย เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรดเปิดประตู ไว้ให้เรา สำหรับพระวาทะนั้น ให้เรากล่าวความล้ำลึกของพระคริสต์ (ที่ข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่ก็ เพราะเหตุนี้)” กจ. 14:27 “เมื่อมาถึง ท่านทั้งสองได้เรียกประชุมคริสตจักร และได้เล่าให้เขาฟังถึง มหกิจทั้งปวง ซึ่งพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเขาได้ทรงกระทำกับซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดประตู ให้คนต่างชาติ เชื่อ”
 • อย่ากล่าวโทษกันและกัน รม. 14:13 “ดังนั้น เราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลย แต่จงตัดสินใจ เสียดีกว่า ว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้สะดุด หรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้อง”