ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคเช้า 2012-11-25

Paul Smith หัวข้อ : สรรเสริญพระเจ้าสำหรับความเมตตาของพระองค์
สดุดี 103:1-14
โดย อ.พอล สมิธ

ขอบคุณพระเจ้ามี่มีโอกาสได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง เดือนนี้เป็นเดือนที่เราเน้นถึงการขอบพระคุณพระเจ้า เรามีคำเทศนาแบ่งปันที่มีคุณค่า และเป็นพระพรแก่เรา โดยท้าทายเราให้ขอบพระคุณ และสรรเสริญพระเจ้ามากยิ่งขึ้น และวันนี้จะใคร่ครวญไปกับพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทหนึ่งที่เป็นที่รักมากของกษัตริย์ดาวิด

กษัตริย์ดาวิดก็เป็นคนบาปเหมือนกับเราทุกคน แต่ท่านรักพระเจ้า ด้วยความรักในพระเจ้าท่านได้เขียนบทสดุดีหลายต่อหลายบท ที่เป็นการหนุนใจ เป็นพระพรประชากรของพระเจ้ามาหลายร้อยปี และสดุดียทที่ 103 ก็เป็นหนึ่งบทที่พระเจ้าได้ใช้ในการอวยพรและหนุนใจคนเป็นล้านๆ คน และของแบ่งพระธรรมสดุดี 103:1-14 ออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน

1. จากข้อที่ 1-2 จะแสดงถึงความต้องการสรรเสริญพระเจ้าของกษัตริย์ดาวิด "จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์" จะเป็นการพูดกับตัวของพระองค์เอง และปราถนาที่จะให้จิตใจ แก่นแท้ของตัวพระองค์รวมกันเพื่อสรรเสริญพระเจ้า คือการสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง และเชิญชวนเราให้เข้านมัสการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันกับพระองค์  จากนั้นก็กล่าวถึงเหตุผลดีๆ หกประการในการสรรเสริญพระเจ้า

2. จากข้อที่ 3-6 จะพูดถึงเหตุผลที่กษัตริย์ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า "ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่าน ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่าน ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตาย ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่าน ผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดี ตลอดชีวิตของท่าน วัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี พระเจ้าทรงประกอบการแก้แทนและการยุติธรรม

ให้แก่บรรดาผู้ที่ถูกบีบบังคับ" นี่ก็ควรจะเป็นเหตุผลที่เราทั้งหลายควรจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน กษัตริย์ดาวิดกล่าวว่าอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระเจ้า ประการแรกพระเจ้าทรงอภัยความผิดบาปทั้งสิ้นของท่าน เมื่อเราอ่านถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ก็จะเห็นว่าพระองค์ตรัสให้ผู้ที่เข้าเฝ้าพระองค์ว่า "บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว" องค์พระเยซูคริสต์เสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อเป็นรากฐานแห่งการอภัยโทษของพระเจ้า และเป็นตัวอย่างแก่เราในการอภัยให้แก่กันและกัน

 • ประโยชน์ที่ 1 ในพระธรรม 1ยน 1:9 "ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น" กษัตริย์ดาวิดทรงกล่าวว่า พระเจ้าเป็นผู้อภัยความบาปทั้งสิ้นของท่าน อัครทูตยอห์นก็ได้กล่าวเช่นเดียวกัน พระเจ้าในความรักความเมตตาของพระองค์พร้อมเสมอที่จะให้อภัย ในเงื่อนไขสองประการคือ 1.กลับใจจากความบาป และ 2.อภัยซึ่งกันและกัน และไม่เพียงแต่จะให้อภัยกันกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ขอให้อภัยกันอย่ามัวนับความผิดต่อกัน ขอให้เรามีความตั้งใจที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน การให้อภัยผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณ ถ้เราปฏิเสธที่จให้อภัย นั่นก็หมายถึงเราได้ขังตัวเราเองไว้ในที่คุมขังฝ่ายจิตวิญญาณ และจะออกมาไม่ได้จนกว่าจะเราจะให้อภัยอย่างจริงใจ
 • ประโยชน์ที่ 2 พระเจ้าผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่าน แต่สิ่งนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ในหมู่คริสเตียนที่ว่า ทำไมพระเจ้าทรงรักษาเฉพาะบางคน การจะรักษาผู้ใดนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว ส่วนความรับผิดชอบของเราคือ การไว้วางใจพระองค์ หลายเดือนก่อนข้าพเจ้าได้พูดคุยกับสมาชิคคริสตจักรคนหนึ่งซึ่งเป็นโรค และท่านผู้นี้ได้กล่าวว่า ตอนแรกเขาได้แต่ถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉัน แต่ต่อมาภายหลังท่านก็สามารถกล่าวได้ว่า ถ้าเป็นพระประสงค์ของพรองค์แล้วข้าพระองค์ยอมรับ ซึ่งเป็นทัศนคติที่เป็นบวกและเป็นผู้ใหญ่มาก ขอพระเจ้าทรงรักษาท่าน อ.เปาโลเองก็เคยอธิษฐานทูลขอการรักษาต่อพระเจ้าถึงสามครั้ง แต่พระเจ้าได้รับสั่งว่าพระคุณของเรานั้นเพียงพอแล้วสำหรับเจ้า บางครั้งพระเจ้าก็มีพระประสงค์ของพระองค์ในการอนุญาตเรามีโรคภัยไข้เจ็บ นี่ก็เป็นความลี้ลับประการหนึ่งของชีวืตคริสเตียน ในพระธรรมของพระเจ้าก็ให้เราได้ไว้วางใจ และสรรเสริญพระองค์ในทุกๆ กรณี
 • ประโยชน์ที่ 3 ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตาย ในหลายๆ ครั้งในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดที่ต้องเสี่ยงกับชีวิตแต่พระเจ้าก็สงวนชีวิตของพระองค์ไว้ ในชีวิตของเราเช่นกันบ้างครั้งเราอาจไม่รู้ตัวว่าพระเจ้าได้ช่วยกู้ชีวิตของเราไว้ เพราะเช่นนั้นชีวิตและร่างกายที่มีอยู่ก็เป็นของพระเจ้า สรรเสริญในพระเมตตาของพระองค์
 • ประโยชน์ที่ 4 ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่าน ซึ่งเป็นมงกุฏที่เราไม่สามารถมองเห็น และมนุษย์เราก็มีมงกุฏหลายๆ แบบที่สวมใส่ และในพระธรมของพระเจ้าก็ได้กล่าวถึงมงกุฏที่ดีเลิศยิ่งกว่า คือความรักมั่นคงและพระกรุณาของพระองค์ เป็นมงุฏที่น่าสวมใส่ทุกๆ วัน
 • ประโยชน์ที่ 5 ผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดี ตลอดชีวิตของท่าน วัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี ท่านจะมีกำลังที่จะวิ่ง จะเดินอย่างเข้มแข็ง ไม่อ่อนเปลี้ย โดยการไว้วางใจพระเจ้าอย่าง
 • ประโยชน์ที่ 6 พระเจ้าทรงประกอบการแก้แทนและการยุติธรรมให้แก่บรรดาผู้ที่ถูกบีบบังคับ ถ้าใครในที่นี้ถูกกดดันหรือบีบบังคับ ไม่ว่าโดยบุคคลหรือสถานการณ์ใดก็ตาม ขอให้ท่านได้ว้วางใจในพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงประกอบการแก้แทนและการยุติธรรมให้แก่ท่าน

3. จากข้อที่ 8-10 จะเป็นข้อสังเกตของกษัตริย์ดาวิดต่อพระลักษณะของพระเจ้า "พระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณ ทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง พระองค์จะไม่ทรงปรักปรำเสมอ หรือทรงกริ้วอยู่เป็นนิตย์ พระองค์มิได้ทรงกระทำต่อเราตามเรื่องบาปของเรา หรือทรงสนองตามบาปผิดของเรา"

 • พระลักษณะประการแรก "พระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณ" ข้าพเจ้ารู้ในข้อผิดพลาดของตัวเอง จึงต้องขอบพระคุณพระเจ้าอยู่หลายๆ ครั้งในแต่ละวัน สำหรับความรัก พระคุณและความเมตตาของพระองค์
 • พระลักษณะประการที่สอง "ทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง พระองค์จะไม่ทรงปรักปรำเสมอ หรือทรงกริ้วอยู่เป็นนิตย์" พระองค์ไม่เคยจดจำความผิดเพื่อที่จะมากล่าวโทษเรา มีแต่ซาตานที่จะคอยกล่าวโทษเรา ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงอภัยแก่เราอย่างรวดเร็ว
 • พระลักษณะประการที่สาม "พระองค์มิได้ทรงกระทำต่อเราตามเรื่องบาปของเรา" ด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อเรา เราก็ควรจะมีเมตตา และเอาใจใส่ต่อผู้อื่นเสมอ วันนี้เรายังจดจำความความผิดของผู้ใดไว้หรือไม่ จงให้อภัยแก่กันเถิด ให้อภัยกันในวันนี้ พระเจ้าจะได้ให้อภัยแก่ความผิดของท่านเช่นกัน สรรเสริญพระเจ้าสำหรับความเมตตา พระกรุณา และความรักของพระองค์

4. จากข้อที่ 11-14 จะเป็นข้อสังเกตของกษัตริย์ดาวิดกับพระราชกิจของพระเจ้า ในการเทียบอยู่สามประการ

 • ในแนวตั้ง "เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใด ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น" นั่นคือความยิ่งใหญ่ของความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์
 • ในแนวนอน "ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้น" สรรเสริญพระเจ้า
 • ในความรัก "บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น" ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักและความเมตตาของพระองค์

ทำไมพระองค์จึงเปี่ยมด้วยเมตตา และพระกรุณาแก่เราผู้เป็นประชากรของพระองค์ เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างเราทั้งหลายขึ้นมา พระองค์รู้ถึงแก่นแท้ของเราทุกคน

จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้า ให้เราระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ให้เราสำแดงความรักและเมตตาของพระเจ้าให้แก่กันและกัน ทุกๆ วัน