100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2022-09-11

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : โคมส่องทาง
สดุดี 119:105-112
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า