100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2022-07-17

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : องค์ประกอบการนมัสการอย่างแท้จริงตามพระคัมภีร์
1 โครินธ์ 14:15-16
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า