100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2022-06-19

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระวิญญาณบริสุทธิ์
กิจการฯ 1:1-8
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า