100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2022-06-12

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : เข้าไปให้ชิด
กิจการ 8:26-40
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า