100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2022-06-05

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ล้มไปข้างหน้า
2 โครินธ์ 5:6-10
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า