100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2022-03-13

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : คริสเตียนไฮโซล (High Soul Christian)
กิจการ 17:10-15
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า