100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2022-02-27

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : บทเรียนแห่งความรัก
ยอห์น 21:15-17
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า