100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2022-02-20

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : พระเยซูทรงห่วงใยคุณอย่างสุดซึ้ง
มาระโก 8:1-9
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า