100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2022-02-13

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : รักวิเศษ
ยอห์น 15:13
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า