100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2021-10-24

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : นิมิตเพื่อการเปลี่ยนแปลง
อิสยาห์ 6:1-8
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า