100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2021-09-26

ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต หัวข้อ : ฤทธานุภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระเยซูคริสต์
ลูกา 7:1-17
โดย ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต

นมัสการภาคเช้า