100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2021-09-12

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : โคมส่องเท้า...แสงสว่างส่องทาง
สดุดี 119:105-112
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคเช้า