100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2021-09-05

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ช่างชีวิต
มัทธิว 7:24-27
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า