100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2019-03-31

ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต หัวข้อ : การทดลองของพระเยซูคริสต์ในถิ่นทุรกันดาร
มัทธิว 4:1-11
โดย ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า