100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-04-13

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ให้พระเยซูเข้ามาในนครของเรา
ยอห์น 12:12-19
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน