100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-03-23

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : บุตรพระเจ้า
มัทธิว 5:9
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน