100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-03-09

อศจ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู หัวข้อ : ชนะตนเอง แบกกางเขนตามองค์พระเยซู
มัทธิว 16:21-28
โดย อศจ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู