100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-03-02

ศจ.ดร.วารุนาฎ เชื้อหน่าย หัวข้อ : เตรียมตัวสู่เทศกาลมหาพรต
ลูกา 18:9-14
โดย ศจ.ดร.วารุนาฎ เชื้อหน่าย