100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-02-16

ศจ.ประสาทพงศ์ ปั้นสวย หัวข้อ : มีชีวิตอยู่เพื่อรัก
2 โครินธ์ 5:14-21
โดย ศจ.ประสาทพงศ์ ปั้นสวย