100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-02-23

ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต หัวข้อ : ความมั่นใจในความรักของพระคริสต์
ฟิลิปปี 4 : 2-9
โดย ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต