100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-02-09

อศจ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู หัวข้อ : รักด้วยการกระทำ
1 ยอห์น 3:18; 4:20-21
โดย อศจ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู