100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-12-08

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี หัวข้อ : ข่าวดีจากพระเจ้า
ลูกา 2:8-12
โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี