100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-10-27

ศจ.ธำรงศักดิ์ ติระศรี หัวข้อ : แผ่นดินของพระเจ้า
มาระโก 1:14-15
โดย ศจ.ธำรงศักดิ์ ติระศรี