100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-10-20

อศจ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู หัวข้อ : รับใช้อย่างไรให้เกิดผล
ปฐมกาล 39:1-23
โดย อศจ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู