100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-10-13

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : บทเรียน ณ เมรีบาห์
กันดารวิถี 20:1-13
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน