100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-10-06

ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน หัวข้อ : อัครทูตที่ไม่มีใครรู้จัก
มัทธิว 10:1-4
โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน