100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-09-29

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี หัวข้อ : สามัคคีธรรม.
ฟีลิปปี 2:1-10
โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี