100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-09-08

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : พระเยซูสอนอธิษฐานอย่างไร
มัทธิว 6:7-15
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน