100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทศนา ภาคบ่าย 2013-08-04

ศจ.สุนทร สุนทรธาราวงศ์ หัวข้อ : เสริมสร้างโดยพระวจนะ
กิจการของอัครทูต 11:19-20
โดย ศจ.สุนทร สุนทรธาราวงศ์