100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2022-01-02

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ชีวิตแห่งการอธิษฐาน
ปฐมกาล 25:19-26
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย