100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-11-14

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ขอบพระคุณด้วยใจพิจารณา
ปัญญาจารย์ 7:13-14
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย