ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-10-14

By: วารุนาฏ เชื้อหน่าย.

ศจ.ดร.วารุนาฎ เชื้อหน่าย หัวข้อ : ทัศนคติที่ดีของคริสเตียน
ฟิลิปปี 3:12-14

โดย ดร.วารุนาฎ เชื้อหน่าย